(Directorate of Public Accounts & Property)              
 
Ana Sayfa
Mesajlar
Tanıtım
Satış İlanları
Yayınlar
Pratik Bilgiler(Gider)
Pratik Bilgiler(Gelir)
Mevzuat
Saymanlıklar
Kamu Hesapları Bülteni
Dön.Ser.Hesapları Bülteni
İlçemiz
Kültür ve Edebiyat
Kalite Çalışmalarımız
Bakanlığımız
Defterdarlığımız
e-Devlet Uygulamaları 
e-Türkiye Portalı 
e-Dönüşüm
İhtiyaç Fazlası Eşya ve Levazım Sorgu Ekranı   
İletişim(Bilgi Edinme) 
    
Ziyaretçi Sayısı
 
YTL Hesaplama
 
 
İdaremizde Toplam Kalite Yönetimi uygulanmaktadır
 
 
 

T.C. Kimlik No. Öğr.

Vergi No. Öğrenme

Internet Vergi D.

Gelir Vergisi Hesap.

Gecik.Zam. Hesap.

M.T.V.Hesaplama    

Vergi Takvimi

Beyanname Reh.

Maaş Hesaplama

Emekli Aylığı Hesap.

 
 
Konya Defterdarlığı Seydişehir Malmüdürlüğü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tasarım  Bekir Karagöz
2003
 
 
Websitesi Kullanım Şartları

DUYURULAR

Seydişehir Malmüdürü Bekir KARAGÖZ'ün ayrılış VEDA MESAJI

2007 yılı Tedavi Yardımına İlişkin 8 sıra nolu Uygulama tebliği.29/05/2007

311 sıra  nolu Milli Emlak Genel Tebliği(Devlete intikal eden taşınır malların satışı hakkında).24/05/2007

Özürlü çocukların eğitim ve rehabilitasyon giderlerine ilişkin 7 sıra nolu 2007 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği.24/05/2007

Kabahatler Kanunu uygulaması ile ilgili 442 sayılı Tahsilat Genel Tebliği.12/05/2007

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun(R.G:4.5.2007, 26512). 04/5/2007

Tahakkuk daireleri otomasyon projesi ile ilgili Seydişehir Malmüdürlüğünün bağlı idarelere gönderdiği 19/4/2007 tarihli genel yazısı.19/04/2007

5615 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. 04/04/2007

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun(R.G: 15.3.2007-26476).02/04/2007

Nakit sıkıntısı bulunan döner sermaye saymanlıklarında ödemelerde öncelik sırası ile ilgili Muhasebat Genel Müdürlüğünün 23.3.2007 tarih ve 5072 sayılı yazısı.24/03/2007

Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında 2007/1 sayılı Maliye Bakanlığı Genel Tebliği. 08/03/2007

Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında 2007/1 sayılı Maliye Bakanlığı Genel Tebliği.08/03/2007

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Hakkında 2007/1 sayılı Maliye Bakanlığı Genel Tebliği. 08/03/2007

Devlet İhale Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun(31.1.2007;26420 R.G).31/01/2007

441 seri nolu Tahsilat Genel Tebliği.30/01/2007

440 seri nolu Tahsilat Genel Tebliği.30/01/2007

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 1.2.2007 tarihinden geçerli olmak üzere parasal limitleri ve açıklamalar tablosu.25/01/2007

2007/1 sayılı Kamu İhale Tebliği(eşik değerler ve parasal limitler).25/01/2007

4483 Sayılı Kanuna göre gelir idaresi personeline yönelik soruşturma izinlerinin Vali ve Kaymakamlar tarafından verileceğine dair Danıştay 1.dairesinin 2006/958 sayılı kararı.22/01/2007

Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu personele Ödenecek Ücretler Hakkında 2007/11555 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.(657 Sayılı D.M.K. 4/C maddesine göre geçici personel).19/01/2007

Taşınır Mal Yönetmeliği(18.01.2007 tarih ve 26407 sayılı R.G.).18/01/2007

Tasarruf tedbirleri ile ilgili 2007/3 sayılı Başbakanlık Genelgesi.18/01/2007

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.17/01/2007

Tedavi Yardımına İlişkin 2 nolu tebliğ.17/01/2007

Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelik. 13/01/2007

7/12/2006 tarihli ve 2006/11532 sayılı Kararnamenin eki RESMİ İLAN FİYAT TARİFESİ.13/01/2007

Kamu zararından doğan alacaklarının takibi hakkında Seydişehir Malmüdürlüğünün genel bütçeli idarelere gönderdiği yazı.12/01/2007

2007 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesi(tedavi ve ilaç giderleri).12/01/2007

1.1.2007 tarihinden geçerli olmak üzere Harcırah Kanunu uyarınca verilecek gündelik ve tazminat tutarları.12/01/2007

Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik.09/01/2007

Memur özlük hakları ve katsayılarla ilgili güncelleştirilmiş bilgileri içeren tablo.08/01/2007

Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ve Muhtelif Statülerde İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması ile Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 2007/11533 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.07/01/2007

01/01/2007 tarihinden geçerli olmak üzere Asgari Ücretin net hesabı ve işverene maliyeti.07/01/2007

Bazı Genelgelerin Yürürlükten Kaldırılmasına dair 2007/1 sayılı Başbakanlık Genelgesi.07/01/2007

İç Denetçi Atamalarında Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında 2 sıra nolu tebliğ.05/01/2007

15/01/2007 tarihinden itibaren Konya ilinde uygulanacak kamu konutları aylık kira bedelleri.04/01/2007

2007 yılı Ocak ayı harcamaları hakkında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 29.12.2006 tarihli genelgesi.04/01/2007

2007 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu.04/01/2007

1.1.2007 tarihinden itibaren uygulanacak Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği.04/01/2007

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerince uygulanacak amortisman ve tükenme payı süre, yöntem ve oranlarına ilişkin 2006/1 sayılı genel tebliğ.04/01/2007

193 sayılı G.V.K.nun 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetleri hakkında 2006/11449 sayılı B.K.K.04/01/2007

Kamu Konutları Kanunu kapsamındaki konutların aylık kira bedellerinin(lojman kira bedelleri) yeniden belirlenmesine ilişkin Milli Emlak Genel Tebliği(Sıra No:308).30/12/2006

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:28).20/12/2006

Harçlar Kanunu Genel Tebliği(Seri No:52).20/12/2006

Harçlar Kanunu Genel Tebliği(Seri No:53).20/12/2006

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği(Seri No:50).20/12/2006

Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği(Seri No:259).20.12.2006

Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği(Seri No:260).20/12/2006

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Çevre Temizlik Vergisi)(Seri No:33).20/12/2006

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği(Seri No:102).20/12/2006

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği(Seri No:38).20/12/2006

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(Sıra No.364).20/12/2006

Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği(Sıra No:2006/1).20/12/2006

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ.20/12/2006

5560 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun.20/12/2006

2006/1 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliğinde değişiklik Tebliği.20/12/2006

Kamu İdarelerinde Çalışanlar ile Bunların Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişilerin Tesciline İlişkin 2 seri nolu tebliğ.07/12/2006

Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Uygulanan "MEDULA" Sistemi Hakkında 1 seri nolu Tebliğ.07/12/2006

2022 sayılı Kanun kapsamında tereddüt edilen hususlara yönelik uygulamalarla ilgili Seydişehir Malmüdürlüğünün açıklamaları.06/12/2006

"Tek Adımda Hizmet" Uygulaması Başlatılması ile ilgili 2006/35 sayılı Başbakanlık Genelgesi.23/11/2006

İhale komisyonu üyeliği hakkında Seydişehir Malmüdürlüğünün Devlet Hastanesi Baştabipliğine gönderdiği 17.11.2006 tarihli yazı.20/11/2006

Maaş bordrolarının tahakkuk dairelerine elektronik posta yolu ile aktarılması ile ilgili Seydişehir Malmüdürlüğünün bağlı idarelere gönderdiği yazı.15/11/2006

Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (R.G:19.10.2006, 26324).19/10/2006

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik(R.G.sayısı:26307).02/10/2006

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri hakkında 2006-1 sayılı Maliye Bakanlığı tebliği.28/9/2006

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu(Harcırah Kanunu ve diğer bazı kanunlarda önemli değişiklikleri de içeriyor).27/09/2006

Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.26/09/2006

Geçici görev yolluğu ödenmesi hakkında Seydişehir Malmüdürlüğünün Adalet Komisyonu Başkanlığına gönderdiği yazı.12/09/2006

Mahalli idare hesap bilgilerinin say2000i sistemine girişi ile ilgili Seydişehir Malmüdürlüğünün yazısı.12/09/2006

5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun.18/08/2006

Özürlülerin Eğitim ve Rehabilitasyon Giderleri Hakkında Maliye Bakanlığı yazısı.18/08/2006

5535 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanununa yönelik Maliye Bakanlığı Genelgesi.15/08/2006

İlaç bedellerinden yapılacak eczane indirimi ile ilgili Maliye Bakanlığının yazısı.15/08/2006

Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliği.10/08/2006

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Kurumlarına yapılacak ödemelerle ilgili Muhasebat Genel Müdürlüğünün yazısı.07/08/2006

5538 Sayılı Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.07/08/2006

5525 Sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun.06/07/2006

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri no:46).23/06/2006

Maliye Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik.23/06/2006

Maliye Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik.23/06/2006

13.6.2006 tarih ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu.21/06/2006

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Özürlü ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik.20/06/2006

Kamu idarelerinin taşınmaz kiralamalarına ilişkin 2006/1 sayılı genelge.10/06/2006

Hazineye ait işgalli tarım arazilerinin satışı hakkında ilan. 06/06/2006

Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli personele döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılmasına dair yönetmelik.12/05/2006

Zam ve tazminatlarla ilgili 160 seri nolu D.M.K.tebliği.11/05/2006

Devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin 2006/10344 sayılı B.K.K.05/05/2006

Parasal Sınırlarla ilgili Muhasebat Genel Müdürlüğü tebliği eki.17/04/2006

İdari Para Cezalarının ödeme yerinin tayini ile ilgili Seydişehir Malmüdürlüğünün Cum.Başsavcılığına gönderdiği yazı.07/03/2006

Ambulans giderleri hakkında Maden Devlet Hastanesine gönderilen Seydişehir Malmüdürlüğünün yazısı.06/03/2006

Emekli sandığı iştirakçi işlemleri, maaşlar ve reçete kontrol sisteminin uygulanması ile ilgili Seydişehir Malmüdürlüğünün genel dağıtımlı yazısı.02/03/2006

Tahakkuk dairelerinin birleştirilmesi ve reçete kontrol sisteminin uygulanması ile ilgili Seydişehir Malmüdürlüğünün İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderdiği yazı.01/03/2006

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(ihale komisyonları teşekkülü ve diğer bazı konular).22/02/2006

Sağlık Kurumları Döner Sermaye Saymanlıklarınca; genel bütçeden alınan tedavi avanslarının(açılan krediler) muhasebeleştirilmesi ile ilgili Muhasebat Genel Müdürlüğünün yazısı.10/02/2006

1.2.2006 tarihinden itibaren uygulanacak, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda geçen parasal limitler ve ilan süreleri.27/01/2006

4734 sayılı Kanun hükümlerine göre döner sermaye işletmelerinde yapılacak ihalelere maliye memurunun katılmasıyla ilgili Muhasebat Genel Müdürlüğünün yazısı.27/01/2006

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda geçen eşik değerler ve parasal limitlerin önceki limitlerle karşılaştırılmalı tablosu.27/01/2006

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu(Değişiklikler işlenmiş haliyle).24/01/2006

Emekli Sandığı İştirakçilerinin İşlemleri ile ilgili 2006/4 sayılı Başbakanlık Genelgesi.

Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak tesis, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik.17/01/2006

Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik.07/01/2006

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 6 ncı maddesine göre oluşturulan ihale komisyonlarına genel bütçeli idarelerde maliye memurlarının katılmayacağına ilişkin Seydişehir Malmüdürlüğünün genel dağıtımlı yazısı.05/01/2006

1.1.2006 tarihinden itibaren uygulanacak Genel Bütçe Muhasebe Yönetmeliği.31/12/2005

1.1.2006 tarihinden itibaren uygulanacak Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği.31/12/2005

Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında yönetmelik

İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar hakkında yönetmelik.31/12/2005

Harcama Yetkilileri Hakkında 1 seri nolu Genel Tebliğ(1.1.2006 tarihinden geçerli olmak üzere).31/12/2005

5346 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun(5018 Sayılı Kanun ve diğer bazı kanun ve kararnamelerde değişiklik).24/12/2005

4077 Sayılı Kanun hükümlerine göre 2006 yılında uygulanacak idari para cezalarına ilişkin 2005/03 sayılı tebliğ.23/12/2005

Özelleştirme sonucunda işsiz kalan ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek olan geçici personelin kadro ve özlük hakları ile ilgili 12.12.2005 tarih ve 2005/9815 sayılı B.K.K.22/12/2005

3.5.2004 tarih ve 2004/7898 sayılı B.K.K. ile yürürlüğe konulan "Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalan ve Bilahare İşsiz Kalacak Olan İşçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar" çerçevesinde; 657 sayılı Kanunun 4/c maddesi hükümlerine göre çalıştırılacak Geçici personelin işe başlama şeklinin ilk atama olarak değerlendirilmesi gerekmekte olup, bu kapsamda söz konusu personele 6245 Sayılı Kanun uyarınca sürekli görev yolluğu ödenmesi mümkün bulunmamaktadır.20/12/2005

4046 sayılı Kanunun 22.md.gereğince diğer kamu kurumlarına atanan memur ve 657 S.K.4/b kapsamındaki sözleşmeli personele, eski görevinden ayrılış tarihi ile yeni görevine başlama tarihleri arasındaki ücretleri Özelleştirme Fonundan, sürekli görev yolluklarının ise yeni görev yerlerinden ödenmesi gerekmektedir.20/12/2005

437 Seri Nolu Tahsilat Genel Tebliği(İdari para cezasının uygulanması usul ve esasları).19/12/2005

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.11/11/2005

Hazineye, Katma Bütçeli Kuruluşlara, Belediyelere veya İl Özel İdarelerine ait Arazi veya Arsaların Gerçek veya Tüzel Kişilere Bedelsiz Devrine İlişkin Yönetmelikte Değ.Yapılmasına Dair Yönetmelik.11/11/2005

2022 Sayılı Kanunda önemli değişiklikler yapan 5378 Sayılı Kanun.20/10/2005

Bütçeleştirilmiş borçlar hesabı ile ilgili Seydişehir Malmüdürlüğünün Kurumlara gönderdiği yazı.20/10/2005

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.14/09/2005

Kabahatler Kanununda yer alan idari para cezalarının tahsili ile ilgili Seydişehir Malmüdürlüğünün, Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği yazı.14/09/2005

Emekli ve Malullük Aylığı Bağlanmış Olanlarla, Bunların Kanunen Bakmakla Yükümlü Bulundukları Aile Fertleri,Dul ve Yetim Aylığı Alanların Muayene ile Tedavileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.26/08/2005

Kamu İhale Kanunu Genel Tebliği(Geniş kapsamlı).(R.G.25.7.2005/25886).27/07/2005

İlaç katılım payları esasları ile ilgili Seydişehir Malmüdürlüğünün Eczanelere gönderdiği yazi.23/07/2005

1.1.2006 tarihinden itibaren uygulanacak yeni Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği.13/6/2005

Analitik Bütçe Sınıflandırması ile ilgili BÜMKO.nun 11 seri nolu Bütçe Uygulama Talimatı.30/05/2005

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Mal Alımlarına ilişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair 2005/8771 sayılı B.K.K.05/05/2005

Damga vergisi uygulaması ile ilgili Seydişehir Malmüdürlüğünün güncellenmiş duyurusu.22/04/2005

Doğrudan temin yöntemi ile K.İ.K.Md.22/d bendine göre yapılacak alımlar(güncellendi).22/04/2005

Pazarlık usulü ile K.İ.K.Md.21/f bendine göre yapılacak alımlar(güncellendi).22/04/2005

Damga vergisi uygulaması ile ilgili 44 Seri nolu Damga Vergisi Genel Tebliği.(R.G.16/4/2005-25788).18/04/2005

Reçete kontrol sistemi ile ilgili Seydişehir Malmüdürlüğünün bağlı idarelere gönderdiği yazı.25/03/2005

Bilgi Edinme Hakkı ile ilgili yıllık rapor düzenlenmesi hakkında 2005/3 sayılı Başbakanlık Genelgesi.15/02/2005

Elektronik İmza Kanununun uygulanmasına ilişkin yönetmelik.06/01/2005

5281 Sayılı Vergi Kanunlarının YTL ye uyumu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun.03/01/2005

    KALDIRILAN DUYURULAR DOSYASI  

SON DAKİKA